DRC’s vedtægter

DRC’s vedtægter

§ 1. NAVN

Klubbens navn er DANSK RALLY CLUB. Dens hjemsted og værneting er København.

§ 2. FORMÅL

Klubbens formål er at fremme automobilsporten; specielt rallies, samt at virke for at dansk rallysport så vidt muligt afvikles efter internationalt tilsnit, samt afholdelse af selskabelige sammenkomster, udflugter, filmaftener o.l.

Klubben er optaget i Dansk Automobil Sports Union (DASU).

§ 3. MEDLEMMER

Som medlem kan optages enhver dansk eller udenlandsk person, som har gennemført mindst eet internationalt rally. Forslag om optagelse med den foreslåedes navn, stilling og bopæl må indsendes af et medlem, og optagelsen afgøres på et bestyrelsesmøde ved simpelt stemmeflertal.

Eventuelt afslag skal ikke motiveres. Endvidere kan optages medlemmer, der har interesse for rallysport. Disse har dog ikke stemmeret. Er en forudsætning at den foreslåede opfylder DASU´s regler for licens. Desuden kan bestyrelsen optage særlige medlemmer. Disse kan eventuelt tillægges stemmeret.

§ 4. KONTINGENT

Forudsætningerne for kontingentet for det kommende år, fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales senest d. 1. februar. Kontingentet kalkuleres som summen af det af DASU fastsatte medlemskontingent for det pågældende år, med tillæg af et beløb til DRC som foreslået af DRC’s bestyrelse.

Udmeldelse af klubben sker pr. rekommanderet brev, eller email, til Klubbens sekretær eller kasserer senest 3 måneder før udløbet af det pågældende regnskabsår. Uanset at et medlem er slettet på grund af restance, er et medlem pligtigt til at betale det skyldige beløb

§ 5. BESTYRELSE

Klubben ledes af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges ved den ordinære generalforsamling. Såvel formand som bestyrelsesmedlemmer skal være stemmeberettigede

medlemmer af klubben. Formanden vælges for 2 år af gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, dog således at halvdelen er på valg hvert år. Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig med mindst 3 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, skatmester, sekretær og ceremonimester. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver supplere sig efter opgavernes behov. Der skal føres protokol over alle bestyrelsesmøder.

§ 6. REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Inden den 31´ januar skal det af bestyrelsen afsluttede regnskab for det forløbne år være tilstillet revisor, der skal tilbagesende regnskabet med revideringspåtegnelse senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7. EKSKLUDERING

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som efter bestyrelsens mening modarbejder eller på anden måde skader klubbens formål, men vedkommende har ret til at appellere afgørelsen til førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er inappellabel.

§ 8. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal, undtagen ved lovændringer og opløsning.

Dirigenten vælges af generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden d. 15´ marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af årskontingent

5. Forslag fra medlemmer

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Der skal føres protokol over generalforsamlingens forløb

§ 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer det ved skriftlig anmodning til bestyrelsen, med angivelse af forhandlingsspørgsmål. Men kun medlemmer, der er stemmeberettigede i henhold til § 3 kan deltage i anmodningen.

§ 10.  INDKALDELSE

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, pr. mail til hvert medlem, hvis mailadresse på behørig måde er meddelt bestyrelsen. Medlemmer hvor bestyrelsen ikke kender mailadresse, tilsendes indkaldelsen i B brev.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indleveret til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

§ 11.  VALG

Valg eller forslag der ikke angår lovændringer og opløsning afgøres ved simpel stemmeflertal.

Ved alle afstemninger kan stemmes ved skriftlig fuldmagt fra fraværende medlemmer. Dog vil intet medlem kunne forsynes med flere end 5 stemmer foruden sin egen.

§ 12.

Til forandring af lovene og klubbens opløsning fordres mindst 2/3 af klubbens dertil stemmeberettigede medlemstal jf. § 3. Hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede er for forslaget, men de for forslaget afgivne stemmer ikke udgør 2/3 af klubbens stemmeberettigede

medlemmer jf. § 3, skal bestyrelsen inden 8 dage efter generalforsamlingens afholdelse indkalde til en ny generalforsamling, hvor da forslaget kan vedtages med almindeligt stemmeflertal af de stemmeberettigede jf. § 3 uden hensyn til de mødendes antal.

§ 13.

Klubbens stiftelsesdag er d. 22. januar 1954

Således vedtaget ved klubbens stiftelse og ændret på generalforsamlinger 1956, 1958, 1967, 1980, 1984, 1988, 1990, 2009 og 2016

16. marts 2016

Hans Jørgensen

Formand